شرایط لازم برای دریافت گرید پیمانکاری رتبه 5

 

شرایط لازم برای دریافت گرید پیمانکاری رتبه 5 بااستنادبه آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوب درتاریخ 11/12/81 و آخرین اصلاحات آن دراردیبهشت ماه 86 که ازسوی معاونت امور فنی دفتر امور مشاوران و پیمانکاران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور صادر شد ، بشرح ذیل است:

اولین شرط برای دریافت گرید پیمانکاری رتبه 5 شرط تحصیلات مدیر عامل و اعضای هیات مدیره است. برای دریافت کلیه رتبه های پیمانکاری و همینطور رتبه 5 پیمانکاری درهر رشته ای ، مدیر عامل و دوسوم ازاعضای هیئت مدیره باید تحصیلات لیسانس و بالاتر داشته باشند. درصورتیکه مدیر عامل و دوسوم ازاعضای هیات مدیره شرکت تحصیلات لیسانس نداشته باشند ، باید شرکت آگهی تغییرات داده و مدیر عامل یااعضای هیئت مدیره راتغییر دهد.

شرط دوم دراولین درخواست رتبه 5 پیمانکاری ، انتخاب یکی ازاعضای هیات مدیره بعنوان کارشناس امتیاز آور است بشرطیکه سه سال سابقه بیمه دررشته مورد درخواست رتبه داشته باشد.

وجود دونفر کارشناس امتیاز آوربا 36 ماه سابقه بیمه تجمعی درمجموع 48 ماه گذشته یایک نفربا 7 سال سابقه برای دریافت گواهینامه تعیین صلاحیت پیمانکاری رتبه 5 لازم میباشد. لازم بذکر است کارشناسان امتیاز آور میتوانند ازمیان مدیر عامل ، اعضای هیات مدیره ، سهامداران یا پرسنل شرکت انتخاب شوندکه البته باتوجه به بند پیشین یکی ازاین کارشناسان امتیاز آور برای دریافت گرید 5 برای اولین بار بایداز میان اعضای هیات مدیره انتخاب گردد و نفری بعدی میتواند ازبین کارشناسان ، مدیر عامل یاسهامداران انتخاب شود.

اگر کارشناسان امتیاز آور درسالهای گذشته درسازمانهای دیگری مشغول بکار بوده اند بایست توجه داشت که سابقه 36 ماهه گذشته کارشناسان امتیازآور معرفی شده ، باید مرتبط بارشته مورد درخواست باشد و همینطور موضوع فعالیت آن شرکت سابق نیز بایددر ارتباط باهمین رشته مورد درخواست پیمانکاری باشد و باید دقت داشت که آخرین سابقه بیمه یعنی یک ماه آخر سابقه بیمه بایددر شرکت حاضر رد شده باشد.
یکی دیگر ازشروط دریافت گواهی نامه تعیین صلاحیت رتبه 5 وجود یک نفراز اعضای هیات مدیره ، مدیر عامل ، کارشناسان امتیاز آور یاسهامداران بامدرک تحصیلی زمینه است.

برای کسب اطلاعات بیشتر و جامع درمورد رتبه پیمانکاری باشماره های تماس مرکز مشاوره واطلاع رسانی سیستم کاران تماس حاصل فرمایید.

با ما درارتباط باشید