HSE چیست؟

گواهینامه HSE بواسطه الزامات قراردادها و مناقصات دردهه اخیر بسیار شناخته شده است. پیمانکاران نیز بامبحث HSE آشنا شده اند و بدنبال اخذ گواهینامه HSE هستند.

گواهینامه HSE ماجرا نیست والزامات HSE کارفرما مشخص مینماید دربسیاری موارد ورای اخذ گواهینامه میباشد. اخذ گواهینامه HSE پیمانکاران بمعنای استقرار و اجرای HSE درسازمان است. انجام ممیزی سازمانهای پیمانکار درپی بررسی مستندات، سوابق و شواهد جهت اجرای HSE است.

HSE مخفف (Health ) بهداشت و (safety ) ایمنی شغلی و (Environmental ) محیط زیست است. درحقیقت نام کامل این گواهینامه HSE MS سیستم مدیریت ایمنی و محیط زیست و بهداشت شغلی میباشدکه اختصارا بانام HSE شناخته شده است.

هدف اصلی تدوین استاندارد HSE سیستم مدیریت ایمنی و محیط زیست و بهداشت حرفه ای کاهش حوادث و بیماریهای شغلی و خسارت جانی و مالی و زیست محیطی است.

گسترش تکنولوژی وافزایش ماشین آلات و کار بادستگاه های خاص وشرایط خاص مشکلاتی بدنبال داشت. بطور مثال : باعث تماس مستقیم بدن ومواد شیمیایی خاص و آلاینده های جدید شد، کارگران پیوسته ارتباط مستقیم باصداها و ارتعاشات داشتند، ساعات کاری طولانی و شب کاری، کار وشرایط دمایی خیلی بالا یاخیلی پایین، کار بادستگاههای غول آسا ، ایجاد زباله ها و پسامندهایی با COD بالا باورود خودبه محیط تغییرات عمده ناخوشایندی ایجاد میکردند و زندگی گونه های زنده زیادی دچار مشکل میشد و ...

همه اینموارد نیازمند مدیریت و رسیدگی بود درغیراینصورت پیشرفتی که میبایست آرامش و راحتی گونه بشری فراهم کندبه بحرانی تبدیل میشد ونه تنها انسانها بلکه تمامی محیط و کره حیات دچار تغییری غیرقابل جبران میشد.
باین واسطه مبحث HSE اولین بار توسط پرمخاطره ترین و حساس ترین صنایع، صنعت نفت، مطرح شد. صنعت نفت سه لایه تشکیل شده است :
1-   بالا دستی (exploration & Production) باختصار E&P
2-   میان دستی Midstream
3-   پایین دستی downstream

HSE MS سیستم مدیریت ایمنی و محیط زیست و بهداشت حرفه ای اولین بار توسط انجمن E&P جهت حل مشکلات موجود درصنعت خود مطرح کرد. اولین بار باهمکاری NETWORK OF INTERNATIONAL REGULATION انجمن OGP راه اندازی شد و متن استاندارد HSE MS تدوین گردید. و مدل جامع HSE MS و استقرار درسایر صنایع شد.

استقرار استاندارد HSE MS براساس مدل OGP بار اول سال 1380 ، دردستور کار وزارت نفت ایران قرارگرفت.

استاندارد HSE-MS در7 بند تعریف شد :

رهبری و تعهد

خط مشی و اهداف استراتژیک

سازمان دهی منابع و مستندسازی

ارزیابی و مدیریت ریسک

طرح ریزی

اجرا و پایش

ممیزی و بازنگری

رهبری و تعهد : منظور ازتعهد و رهبری فرهنگ حاکم برسازمان و تعهد کلیه افراد ازبالاترین رده مدیریت تاپایین ترین سطح جهت موفقیت سیستم HSE MS میباشد.

خط مشی و اهداف استراتژیک: بمعنی تبیین مقاصد، اصول عملکرد و تلاش یکپارچه مرتبط بابهداشت ، ایمنی و محیط زیست میباشد.

سازماندهی منابع و مستندسازی: سازماندهی کارکنان ، منابع و مستند سازی بمنظور عملکرد دقیق نظام

ارزیابی و مدیریت ریسک: شناسایی و ارزیابی ریسکهای HSE درفعالیت های تولیدی و خدماتی و توسعه اقدامات کاهش ریسک مطرح میشود.

طرح ریزی: پس ازارزیابی و ریسک بایستی برنامه ریزی دقیقی بجهت هدایت و اجرا فعالیتهای کاری ترتیب داد ; شامل طرح ریزی تغییرات و واکنش درشرایط اضطراری و ...

اجرا و پایش: اجرای طرح های مرحله قبل و پایش این فعالیتها و چگونگی اعمال اقدامات اصلاحی درمواقع لزوم میرسد وتاهمواره بهبودی مستمر درتدوین طرحها و اجرای آنها مشهود باشد.

ممیزی و بازنگری: ارزیابی دوره ای عملکرد سیستم ، اثر بخشی و تناسب اصولی اش آخرین گام جهت حیاط و حفظ چرخه HSE MS است.

امیداست آشنایی بااین مبحث جرقه ی اندیشه دوباره درخصوص HSE وتعهدبه سیستم HSE درذهن شما ایجاد شود.

گروه ماباارائه مشاوره رایگان درتلاش است تاسوالات شما درخصوص HSE MS زمینه استقرار و اخذ گواهینامه HSE پاسخ دهد.این مرکز همچنین درخصوص اخذ و استقرار گواهینامه های ISO و CE و تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری و رتبه و آموزشهای اداره کار و ... آماده ارائه مشاوره رایگان و سایرخدمات خوداست.