دریافت-رتبه-انفورماتیک

دریافت رتبه انفورماتیک

دریافت رتبه ی انفورماتیک یاهمان گرید انفورماتیک ازاحتیاجات و الزامات سازمانهای فعال درحوزه ی IT و ITC میباشد. شرکتهایفعال کننده درزمینه انفورماتیک بدلیل ورودبه بازارهای جدید کاری احتیاج دارندبه رتبه انفورتیک یاهمان گرید انفورماتیک.

دریافت رتبه انفورماتیک قبلا ازطریق شورای عالی انفورماتیک دریافت میشد و قبلا شورای عالی انفورماتیک رتبه انفورماتیک راصادر میکرد اما جدیدا گرید انفورماتیک راسازمان برنامه و بودجه ( ساجات ) صادر میکند و مدیریتش برعهده سازمان برنامه و بودجه ( ساجات ) میباشد. هرچندکه شرایط و قوانین دریافت رتبه انفورماتیک درهرصورت یکی میباشد یعنی چه رتبه انفورماتیک ازطریق ساجات اخذ شود وچه رتبه انفورماتیک ازطریق شورای عالی دریافت شود مراحل و قوانین و شرایطش یکیست. اما متقاضیان بایستی دقت کنند و تاکید موکد میشودکه تنها از طریق ساجات اقدام کنند.

دریافت رتبه انفورماتیک ، رتبه ی IT ، رتبه ی ITC ، ( گرید IT ) ، ( گرید ITC ) ، مخصوص شرکتهایی میباشدکه فعال درزمینه انفورماتیک میباشند. اگر شرکتی درزمینه های دیگری بجز انفورماتیک مثل برق ، آب ، راه و ساختمان و ... فعال باشند نمیتوانند جهت اخذ و دریافت رتبه انفورماتیک اقدامی کنند و نمیتوانند جهت دریافت رتبه انفورماتیک ثبت نام کنند و چنانچه گفته شد تنها بایستی درحوزه IT و ITC فعالیت داشته باشند، تاکید میکنیم تنها درحوزه IT و ITC فعال باشند.

دریافت رتبه انفورماتیک مانند هرگواهینامه ای شرایط خاص خودش رادارد یکی ازاین شرایط تحصیلات مدیرعامل میباشدکه بایستی لیسانس و ترجیحا لیسانس مرتبط باشد اگر تحصیلات مرتبط نبود حداکثر بایستی دیپلم باشد وآن هم بشرط داشتن 12 سال سابقه کار مفید و مرتبط باحوزه IT . همچنین اگر اعضای هیات مدیره دارای مدرک لیسانس بخصوص لیسانس مرتبط باشند امتیاز بیشتر و رتبه بهتری دریافت خواهند کرد. داشتن پرسنل امتیازآور جهت دریافت رتبه ی انفورماتیک یاهمان گرید انفورماتیک بسیار موثر بوده وهرچه تعداد پرسنل شاغل درشرکت متقاضی دریافت گرید انفورماتیک که دارای مدرک و تحصیلات مرتبط با IT هستند بیشتر باشد سازمان متقاضی دریافت گرید انفورماتیک دارای امتیاز بیشتری خواهد بود همچنین چنانچه سوابق بیمه ی کارکنان امتیاز آور بیشتر باشد امتیاز بالاتری ازاین باب خواهد داشت. داشتن قراردادهای کاری مرتبط باشرکتهای دیگر بامبالغ بالا و هزینه های بیشتر نیز باعث دریافت امتیاز بالاتر خواهد شد. همچنین اگر شرکت متقاضی گواهینامه ( رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکتهای انفورماتیک ) سابقه کار چندین ساله داشته باشد و همچنین دارای اظهارنامه مالیاتی بادرآمد بالا و سود بالایی باشد امتیاز بیشتر و بهتری دریافت خواهد کرد.
دریافت رتبه انفورماتیک درطی سه مرحله کارشناسی انجام خواهد شد و تمام مدارک و اسناد موجود بررسی میشود و سپس رتبه انفورماتیک یاهمان گرید انفورماتیک صادر خواهد شد. دریافت رتبه ی انفورماتیک تقریبا حدود 2 الی 4 ماه زمان میبرد.

متقاضیان گواهی نامه رتبه یا گرید انفورماتیک معمولا درفضاهای مجازی مانند گوگل بادرج عناوین فوق بدنبال اطلاعات درخصوص اخذ رتبه انفورماتیک هستند:

دریافت رتبه انفورماتیک ، رتبه بندی شرکتهای انفورماتیک ، اسامی شرکتهای رتبه یک انفورماتیک ، مجوز شورای عالی انفورماتیک کشور ، رتبه بندی شورای عالی انفورماتیک ساجات ، دریافت رتبه شورای عالی انفورماتیک ، لیست شرکتهای دارای رتبه شورای عالی انفورماتیک ، شرکتهای مشاور معتبر جهت دریافت رتبه انفورماتیک ، استعلام رتبه بندی شورای عالی انفورماتیک ، مدارک لازم جهت رتبه بندی شورای عالی انفورماتیک ، دریافت رتبه انفورماتیک ، ثبت نام رتبه انفورماتیک ، گرفتن رتبه انفورماتیک ، مدارک فیزیکی شورای عالی انفورماتیک ، کسب رتبه ، سایت شورای عالی انفورماتیک ، نحوه ی دریافت رتبه انفورماتیک ، سایت ساجات جهت ثبت نام رتبه انفورماتیک ، روش گرفتن رتبه انفورماتیک ، مراحل اخذ رتبه انفورماتیک ، آموزش دریافت رتبه انفورماتیک ، مراحل دریافت اخذ رتبه انفورماتیک ، دریافت رتبه انفورماتیک ، گرید بندی انفورماتیک ، اخذ گرید انفورماتیک ، گرید بندی شرکتهای انفورماتیک ، اسامی شرکتهای گرید یک انفورماتیک ، مجوز شورای عالی گرید انفورماتیک کشور ، گرید بندی شورای عالی انفورماتیک ساجات ، اخذ گرید شورای عالی انفورماتیک ، لیست شرکتهای دارای گرید شورای عالی انفورماتیک ، شرکتهای مشاور معتبر جهت دریافت گرید انفورماتیک ، استعلام گرید بندی شورای عالی انفورماتیک ، مدارک لازم جهت گرید بندی شورای عالی انفورماتیک ، دریافت گرید انفورماتیک ، ثبت نام گرید انفورماتیک ، گرفتن گرید انفورماتیک ، مدارک فیزیکی شورای عالی گرید انفورماتیک ، کسب رتبه ، سایت شورای عالی گرید انفورماتیک ، نحوه ی دریافت گرید انفورماتیک ، سایت ساجات جهت ثبت نام گرید انفورماتیک ، روش گرفتن گرید انفورماتیک ، شرایط دریافت گرید انفورماتیک ، آموزش اخذ گرید انفورماتیک ، مراحل اخذ گرید انفورماتیک ، دریافت گرید انفورماتیک ، گرید بندی انفورماتیک و... .