15189

گواهینامه ISO15189 گواهی نامه ایزو15189

گواهی نامهISO 15189 سیستم مدیریت کیفیت درآزمایشگاه پزشکی میباشدکه جهت احراز صلاحیت و کیفیت آزمایشکاه پزشکی، ارزیابی آزمایشگاه و سیستم های تشخیص آزمایشگاه کاربرد دارد. لازمه استاندارد ایزو 15189، ایزو 9001 و ایزو 17025 میباشد. استاندارد 15189 الزامات مورد نیاز آزمایشگاههای پزشکی رابیان میکند ومعیارهای صلاحیت و کیفیت راتعریف میکند. استاندارد iso15189 درباره چگونگی کیفیت آزمایشگاهها صحبت میکند واشاره وگوشه نگاهی داردبه جزئیات آزمایشگاه ،بهمین دلیل الزامات مشترکی داردبا استاندارد ISO/IEC17025 تابتواند صلاحیت لازم تعریف شده درون استاندارد ایزو 15189 راتامین کند اماچیزیکه درون استاندارد ISO15189 سیستم مدیریت کیفیت درآزمایشگاه پزشکی مهم میباشد اینست؛ آزمایشگاه موردنظر ازلحاظ کیفیت آزمایشگاه وتجهیزات وسطح کیفی درکجا وچه سطحی قرار دارد وسپس آزمایشگاه رادر ارتقابه سطح کیفی کمک و راهنمایی میکند. استاندارد 15189 درکنار بررسی صلاحیت آزمایشگاه ، آزمایشگاه رادر ارائه خدمات بهینه بابت بیماران کمک میکند.

استاندارد ایزو 15189 بوسیله کمیته فنی ISO/TC 212 تهیه وبرای اولین بار درسال 2003 منتشر گردید. بعداز استقبال شدید آزمایشگاه های پزشکی استانداردIS015189 درسال 2007 و 2012 مورد ویرایش قرار گرفت. استاندارد iso15189 دربرگیرنده الزامات فنی و کیفی بمنظور احراز صلاحیت آزمایشگاه های پزشکی جهت ارائه خدمات باکیفیت جهت ذینفعان ازجمله بیماران میباشدکه بابت انطباق با استاندارد احراز صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون (ISO/IEC17025) و استاندارد مدیریت کیفیت (ISO9001) تهیه شده است. بهمین جهت آزمایشگاههای متقاضی دریافت گواهینامه ISO15189 بدلیل همین انطباق و الزامات مشترک بهترست قبل ویا همزمان بااستقرار و طراحی وهمچنین پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه ( احراز صلاحیت و کیفیت آزمایشگاه ) سیستم مدیریت کیفیت ( ISO9001 ) وهمچنین استاندارد احراز صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون (ISO/IEC17025) رانیز استقرار داده و طراحی و پیاده سازی نمایند.

گواهی ISO15189 احراز صلاحیت و کیفیت آزمایشکاه پزشکی ، بررسی خدمات آزمایشگاه های پزشکی شامل اولویت بندی نیازها، ترتیبات پذیرش، آماده سازی و تشخیص هویت بیمار، جمع آوری نمونه ها، انتقال، ذخیره سازی، پردازش و انجام آزمایش نمونه های بالینی و متعاقبا صحه گذاری , تائید و تفسیرگزارش و ارائه مشاوره بادر نظر گرفتن ایمنی و اخلاق حرفه ای میباشند.
گواهینامه iso15189 باعنوان احراز صلاحیت و کیفیت آزمایشگاه پزشکی توسط مراجع ثبت و صدور انواع دیگر گواهینامه ISO صادر میگردد. همانطورکه بارها ودر مقالات مختلف ودرتمامی استانداردها اشاره گردید مراجع صادرکننده انواع گواهینامه ایزو درایران حدود 500 مرجع میباشندکه اصطلاحا CB نامیده میشوند وخود ( CB ) ها زیرنظر مراکزی باعنوان AB مدیریت و اعتباردهی میگردند وخود ( AB ) هانیز زیرنظر سازمان جهانی IAF اعتبار میگیرند وبالاترین درجه اعتبار همانطورکه مشخص میباشد گواهینامه اعتبار داده شده توسط IAF میباشد.

متقاضیان درخواست گواهینامه ISO15189 معمولا باعناوین زیردر گوگل بدنبال مطلب موردنظر خود سرچ میکنند:

نحوه دریافت گواهینامه ISO 15189 ،دریافت مدرک 15189 ،مراحل گواهی نامه ایزوISO 15189 ،ISO 15189 ، ISO15189 ، IZO 15189 ، استاندارد ISO 15189 ، استاندارد ISO15189 ، مدرک ایزو 15189 ، آموزش دریافت مدرک 15189 ، تشریح مراحل چگونگی دریافت ایزو 15189 ، فرق گواهینامه ISO 15189 باسایر استانداردها ، CB های معتبر صادر کننده گواهی نامه ISO 15189 ، مراجع صادرکننده گواهینامه ISO 15189 ، شرکتهای معتبر آموزش دهنده استاندارد 15189 ، استاندارد DIN 15189، استاندارد BS 15189 ، مراجع آموزشی جهت دریافت گواهینامه مدرک بین المللی ISO 15189 ، مراجع آموزشی جهت دریافت گواهینامه مدرک بین المللی ISO15189 ، شرکتهای گواهی ISO تحت اعتبار NACI ، لیست CB های صادرکننده گواهی ایزو تحت نظارت مرکز ملی تائید صلاحیت ایران ، آموزش نحوه دریافت گواهی نامه ISO 15189 ، گواهینامه نامه ISO 15189 ارزان و فوری ، گواهینامه نامه ISO 15189 معتبر سازمان ملی استاندارد ایران ،نحوه استعلام اعتبار گواهی نامه ISO 15189 ، گواهینامه ISO 15189 چیست؟ گواهی نامه ISO 15189 چیست؟ مدرک ایزو 15189 چیست؟ چگونه گواهینامه ISO 15189 بگیریم؟ چگونه گواهی نامه ISO 15189 دریافت کنم؟ ازکجاباید گواهینامه ISO 15189 بگیرم؟ ارتباط ISO 15189 باسایر ایزو ، ارتباط ISO 15189 باسایر ISO ها ، اشتراک ISO 15189 باسایراستانداردهایایزو ، اشتراک ISO 15189 باسایراستانداردهای ISO ، آموزشگاه معتبر ISO 15189 ، دوره آموزشی ISO 15189 ، متقاضیان دریافت گواهینامه ISO 15189 وغیره